• Verduurzaming wijken
  • Sustainable neighborhoods

Verduurzaming wijken


In het Klimaatakkoord (juli 2018) wordt de regie voor de gebouwde omgeving in belangrijke mate lokaal neergelegd. Gemeenten staan nu voor de opgaaf om concrete invulling te geven aan de verduurzaming van wijken en buurten. Uiterlijk eind 2021 heeft elke gemeente een transitievisie warmte voor de gehele gemeente. Hierin zijn de mogelijke alternatieve energie infrastructuren (all electric, warmtenetten, alternatief/minder gas enz.) in beeld gebracht. Daaropvolgend stelt de gemeente een uitvoeringsplan op wijkniveau op. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen investeringsbeslissingen nemen.
 
Energy Watch kan gemeenten ondersteunen bij dit proces. Om de keuzes voor de energievoorziening per wijk inzichtelijk te maken worden eerst de realistisch bruikbare bouwblokken voor de energie-/warmtevoorziening in de specifieke wijk of buurt in kaart gebracht. Deze bouwstenen worden verwerkt in een aantal realistische scenario’s, die de basis zijn voor de keuzemogelijkheden. De scenario's worden vervolgens geanalyseerd, waarna de resultaten in heldere afwegingen en aanbevelingen worden samengevat.